OVK-besiktning: En väsentlig kontroll för fastigheter

07 maj 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

OVK-besiktning, eller Obligatorisk Ventilationskontroll, är ett återkommande krav som ställs på fastighetsägare i Sverige. Genomförandet av en sådan besiktning säkerställer att inomhusmiljön är hälsosam och att ventilationssystemet fungerar som det ska. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad en OVK innebär, vikten av att följa regelverket, genomförandeprocessen samt de potentiella konsekvenserna av att inte uppfylla kraven. Att upprätthålla en god inomhusmiljö är inte bara lagstadgat utan också en fråga om att ta ansvar för de människors välbefinnande som använder byggnaden.

Vad är OVK och varför är det viktigt?

OVK besiktning är en inspektion som syftar till att kontrollera att en byggnads ventilationssystem fungerar korrekt och är energieffektivt. Det är ett krav som fastställts av Boverket och ska genomföras regelbundet av ackrediterade besiktningsmän. Syftet med besiktningen är att upprätthålla en god inomhusmiljö, minska energiförbrukningen och säkerställa att alla lagar och föreskrifter som gäller ventilationsanläggningar efterlevs. Det är viktigt eftersom dålig luftkvalitet och otillräcklig ventilation kan leda till hälsorisker såsom huvudvärk, allergier och astma. Dessutom, om det finns brister i ventilationssystemet, kan det orsaka ökad energiförbrukning och därmed högre driftskostnader. Regelbundna OVK-besiktningar hjälper till att förebygga dessa problem och säkerställer en behaglig och säker miljö för alla som befinner sig inom fastigheten.

ovk besiktning

Processen för OVK-besiktning

För att genomföra en OVK-besiktning måste fastighetsägaren anlita en certifierad besiktningsman. Certifieringen garanterar att personen har den kunskap och de färdigheter som krävs för att bedöma ventilationssystemets skick och prestanda. Processen börjar med en förberedande granskning av byggnadens planritningar och ventilationsritningar. Därefter utförs en noggrann fysisk undersökning av ventilationssystemet. Under besiktningen kommer besiktningsmannen att:

  1. Kontrollera att ventilationsanläggningen är korrekt installerad och dimensionerad.
  2. Inspektera renhållning och funktion av fläktar, filter, kanaler och andra komponenter i systemet.
  3. Mäta luftflöden och se till att de ligger inom godkända gränser.
  4. Bedöma om det finns några potentiella hälsorisker eller möjligheter till energibesparing.

Efter inspektionen utfärdas ett protokoll som redovisar eventuella anmärkningar och rekommenderade åtgärder. Om systemet inte uppfyller kraven måste fastighetsägaren åtgärda bristerna och sedan genomgå en ny OVK-besiktning.

Konsekvenser av att inte följa kraven

Att inte uppfylla kraven för OVK och försumma att åtgärda eventuella brister kan få allvarliga konsekvenser för en fastighetsägare. Förutom riskerna för de boendes hälsa och välbefinnande kan det även innebära juridiska och ekonomiska påföljder. Kommunen har rätt att utfärda särskilda förelägganden och förbud som kan medföra sanktionsavgifter. Dessa avgifter kan bli betydande och öka tills åtgärderna är genomförda och godkända. Dessutom kan bristfällig ventilation påverka fastighetens värde och locka färre hyresgäster eller köpare. Genom att hålla ventilationssystemet i toppskick säkerställer du inte bara regelbundna intäkter utan också fastighetens långsiktiga värde och attraktivitet på marknaden.

Fler nyheter